ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Event & Design Group Kft.

 

1.Bevezetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait!

Az Event & Design Group Kft. (1192 Budapest, Pannónia út 2., továbbiakban Szolgáltató) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő, weboldal tulajdonos adatai:

Neve:

Event & Design Group Kft.

Székhelye:

1192 Budapest, Pannónia út 2.

Adószáma:

26155801-2-43

Cégjegyzékszáma:

Cg.01-09-304889

Bankszámlaszáma:

10700732-70557839-51100005 – CIB Bank Zrt.

Adatvédelmi tájékoztatónkban összefoglaljuk, hogy az Adatkezelő milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet, illetve milyen módon használhat fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

 

2. Adatvédelmi kérelmek

 • amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi e-mail címekre küldheti: info@designgroup.hu
 • Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

3.  Adatkezelési célok

 • Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
  • A honlapon nyújtott szolgáltatások értékesítése
  • Kapcsolatfelvétel, elektronikus és/vagy telefonos megkereséssel.
  • Tájékoztatás a Vállalkozás szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, esetleges akcióiról.
  • A honlap használatának elemzése.
  • A Társaság üzleti tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük.
  • Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység.
  • Piackutatás a vevői elégedettség és szolgáltatás fejlesztése szempontjából.
  • Ügyfelek megrendeléseinek teljesítése.
  • Belső adminisztráció megkönnyítése céljából

4. Jogalap

 • Az Event & Design Group az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon kezeli
  • Kapcsolattartás: jogalap: GDPR cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
  • Piackutatási tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
  • Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
  • Marketing tevékenység céljából facebook, Instagram oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
  • On-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

5.  Az adatkezelés időtartama

 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.
 • Marketing tevékenység és piackutatási tevékenység céljából kezelt adatok megőrzési ideje: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

6.  A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

 • Személyes adatait az Event & Design Group Kft. tulajdonosa és munkavállalói kezelhetik, illetve azokat ők jogosultak megismerni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és alapelvek tiszteletben tititartásával.
 • A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:
  Tárhely szolgáltató: Websupport Magyarország Kft., 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99., info@tarhelypark.hu – adatvédelmi nyilatkozat: https://tarhelypark.hu/wp-content/uploads/2023/12/Tarhelypark-Adatkezelesi-tajekoztato-20231213.pdf
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
 • Piackutatáshoz a Google Forms nevű online szolgáltatást vesszük igénybe (Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Adatvédelmi információk: https://policies.google.com/privacy?hl=hu)


7. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg

 • Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól.
 • Kérésére Társaságunk az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért Társaságunk az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat
 • Helyesbítéshez való jog: Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.
 • törléshez való jog: Társaságunk törli az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelte; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá, ha azt a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség előírja.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes adatai pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri
 • Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival
 • a személyes adatai direkt marketing célokra való használatának megtiltása: Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatai direkt marketig (közvetlen üzletszerzési) célra történő felhasználását megtiltsa, amely esetben Társaságunk a továbbiakban nem küld gazdasági reklámot az Ön részére.
 • adathordozhatósághoz való jog: amennyiben az adatkelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.


8.  Jogorvoslati tájékoztatás

 • Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse munkatársainkat az info@designgroup.hu email címen. Társaságunk panaszát kivizsgálja, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.
 • Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz
 • Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) ugyfelszolgalat@naih.hu.
 • Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


9. Ügyfélszolgálat adatkezelési tájékoztatója

 • A következőkben részletesen tájékoztatjuk Önt az általános adatvédelmi rendelet 13. cikk szerint, az ügyfélszolgálatunkra beérkező megkeresése során folytatott adatkezelésünkről.
 • A Rendelet 7. cikk 4) bekezdése szerinti adatkezelő az Event & Design Group Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 447 4454, e-mail címe: info@designgroup.hu
 • A telefonon vagy e-mailben megadott személyes adatait természetesen minden esetben bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a megkeresése megválaszolása céljából használjuk. Az adatkezelés célja a megkeresések megválaszolása. Az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, vagyis jelen esetben a megkeresések megválaszolása, hibabejelentések kezelése, szolgáltatások biztosítása.

10. Cookie-k (sütik) kezelése

A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

hu_HU